Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinjerike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë e Devollit, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të  pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

1 (një) Specialist Topograf në Sektorin e Studim Projektimit,në Drejtorinë e Zhvillimit dhe Planifikimit te Territorit, kategoria e pagës IV-a;

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e

lëvizjes paralele! Nëse në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin, nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në

kategorinë ekzekutive) aplikohet në të njëjtën kohë!

  • Afati për dorëzimin e dokumentave për LËVIZJE PARALELE: 09 maj 2016
  • Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHERBIMIN CIVIL: 13 maj 2016