NJOFTIM

MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR NGRITJEN NË DETYRË

Pergjegjes i Sektorit te Emergjencave Civile

kategoria e pagës III-a/1

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll njofton se për pozicionin:

Pergjegjes i Sektorit te Emergjencave Civile

kategoria e pagës III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.