NJOFTIM

MBI REZULTATIN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR NGRITJEN NË DETYRË

Pergjegjes i Sektorit te te Ardhurave dhe Licensimit

kategoria e pagës III-a/1

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe ato të vecanta, të përcaktuara në shpallje për konkurimin njofton se për pozicionet:

Pergjegjes i Sektorit te te Ardhurave dhe Licensimit

kategoria e pagës III-a/1

Kanditati i kualifikuar për të vazhduar fazat e tjera të procesit është:

  • Bledar BESHI.

Testimi me shkrim do të zhvillohet në dt. 22.05.2016 ora 14:00 dhe intervista e strukturuar do të zhvillohet në dt. 24.05.2016 ora 14:00 në ambjentet e Bashkisë Devoll.