Pozicione te Administrimit te Pergjithshem

 

Inline image

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DEVOLL
Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore
________________________________________________________________________
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr. Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll shpall pozicionet e lira te punes si me poshte vijon:
 
Pozicione te Administrimit te Pergjithshem
 
1.      1(nje) Inspektor i Kontroll-Verifikimit dhe Masave Shtrenguese ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar. kategoria IV-a
2.      1(nje) Koordinator dhe Hartues Projektesh ne Sektorin e Studim-Projektimit ne Drejtorine e  Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit kategoria IV-a.
3.      1( nje) Specialist i Inventarizimit dhe Regjistrimit te Aseteve ne Sektorin e Zhvillimit te Tokes, Mbrojtjes se Mjedisit dhe Monitorimit te Investimeve ne Drejtorine e  Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit kategoria IV-a.
4.      1(nje) Specialist i Menaxhimit te  Burimeve Njerezore ne Sektorin e Burimeve Njerzore, kategoria IV-a.
5.      1(nje) Specialist Bibloteke ne Sektorin e Arsimit dhe Kultures ne Agjensine e Kujdesit Social, Kultures dhe Sportit, Kategoria IV-b.
6.      1( nje) Specialist-Arkivist ne Sektorin e Burimeve Njerzore, Kategoria IV-a
 
Pozicione te Administrimit te Posacem
 
1.      1( nje) Specialist i Auditit te Brendshem ne Sektorin e Auditit te Brendshem kategoria IV-a
2.      1(nje) Specialist i Regjistrimit dhe Vleresimit te Biznesit ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar. kategoria IV-a
3.      1( nje) Specialist Kontabiliteti ne Sektorin e Menaxhimit Financiar ne Drejtorine e te Ardhurave dhe Menaxhimit Financiar. kategoria IV-a.
4.      2( dy) Specialiste Urbanistike ne Sektorin e Studim-Projektimit ne Drejtorine e  Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit kategoria IV-a.
5.      1( nje) Specialist TIK ne Sektorin e Burimeve Njerzore, Kategoria IV-a
6.      1( nje) Specilist ne Sektorin e Emergjencave Civile, Kategoria IV-a.
7.      3( tre) Specialist – Veteriner ne Sektorin e Veterinarise, ne Agjensine e Sherbimeve Mjedisore, Bujqesise dhe Veterinarise, Kategoria IV-a
  1. pozicione te administrimit te pergjithshem
  2. Pozicione te Administrimit te Posacem
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *