NJOFTIM

     BASHKIA DEVOLL

NJOFTIM

BAZUAR NE LIGJIN 9632 DATE:30.10.2006 “PER SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE” I NDRYSHUAR,VENDIMIN E KESHILLIT BASHKIAK NR.14 DATE:29.02.2016 “PER MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE TE BASHKISE DEVOLL DHE PARASHIKIMIT TE TE ARDHURAVE PER VITIN 2016

NJOFTOJME TE GJITHE SUBJEKTET E BIZNESIT TE VOGEL DHE TE MADH TE CILET USHTROJNE AKTIVITET NE TERITORIN E BASHKISE DEVOLL TE PARAQITEN NE ZYREN E TE ARDHURAVE PRANE BASHKISE DEVOLL PER TE MARE FATUREN DHE SHLYER DETYRIMET TATIMORE TE VITIT 2016.

AFATI I FUNDIT PER PAGESEN E DETYRIMEVE TATIMORE ESHTE DATA: 31/ 08 / 2016.

MBAS KETIJ AFATI DO TE PROCEDOHET SIPAS LIGJIT 9920 DATE:19.05.2008 “PER PROCEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” I NDRYSHUAR, V.K.B NR.14 DATE:29.02.2016 “PER MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE TE BASHKISE DEVOLL DHE PARASHIKIMIT TE TE ARDHURAVE DHE AKTEVE TE TJERA LIGJORE TE CILAT DO TE PENALIZOJNE SUBJEKTIN TUAJ.

JU FALEMINDERIT!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *