Bashkimi Europian ne bashkepunim me Ministrine e Ceshtjeve Lokale organizuan ne Berat seminarin “Roli i Turizmit ne Zhvillimin e Ekonomise Lokale”. Ndarja e praktikave me te mira te BE-se me autoritetet qendrore dhe lokale ne Shqiperi, specifikat kryesore,rendesia qe ka turizmi ne nxitjen e zhvillimit ekonomik si dhe roli i pushtetit vendor dhe lokal ne mbeshtetjen e ketij sektori ishin synimet e ketij trajnimi. Kryetari i Bashkise Devoll ishte pjese e ketij takimi.

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *