Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll, në bashkëpunim me Agjencinë e Shërbimeve, vazhdojnë punën për rehabilitimin e rrugëve rurale në të gjithë territorin e Bashkisë. Jemi në proces rehabilitimi dhe çakullimi të rrugëve në fshatin Stropan, paralelisht zëvendësim i tombinove të dëmtuara në rrugët bujqësore, pastrim i kanaleve ujitëse/kulluese dhe largim inertesh. Në fshatin Tren, drejt përfundimit çakullimi i rrugëve dhe sistemimi i rrjetit të kanalizimeve. Në tokat bujqësore të qytetit, të fshatit Bitinckë dhe Eçmenik, vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kulluese me qëllim shmangien e përmbytjeve gjatë periudhës së shirave.

 

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

Fotografia e Bashkia Devoll

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *