Sektori i Bujqësisë, Ujitjes dhe Kullimit, Bashkia Devoll, në vazhdimësi të punës për pastrimin e kanaleve kulluese si edhe vendosjen e tombinove në tokat bujqësore të fshatit Tren.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *