Shpallje mbi rezultatin e vleresimit per pranimin ne sherbimin e MZSH-se

Kerkese per shpallje mbi rezultatin e vleresimit per pranimin ne sherbimin e MZSH-se

Njoftim-per-listen-per-pranim

 

Duke ju falenderuar per punen ne drejtimin e institucionit tuaj jeni te lutur te publikoni njoftimin ne faqen tuaj zyrtare i cili ju eshte derguar edhe nepermjet postes elektronike te vene ne dispozicion nga ana juaj.

 

Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per pranim nga jashte  ne Kategorine Ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll njofton se nuk ka kandidate qe plotesojne kushtet per pranim nga jashte ne kategorine ekzekutive per pozicionet e meposhtme:

 

              1.Specialist Inxhinier

              2.Specialist Topograf

        3.Specialist i ndihmes ekonomike ne njesine administrative Hocisht

              4.Inspektor i kontroll verifimit dhe masave shtrenguese (2)

 

Duke ju falenderuar per bashkepunimin!

 Spec i MBNJ

A.Rushitaj

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

  1. Specialist i Ndihmes Ekonomike

  2. Specialist Buxheti

  3. Inspektor i Kontroll Verifikimit dhe Masave Shtrenguese

  4. Specialist Inxhinier

  5. Specialist per Mbrojtjen e Femijeve

PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2017 BASHKIA DEVOLL

 

Kliko tel linku per te pare .

Plani vjetor per pranim ne sherbim civil Bashkia DEVOLL