KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT, NJOFTIMIT DHE KONSULTIMIT PUBLIK

Eriksela Avdo

Koordinator për të Drejtën e Informimit

Specialist Jurist

e-mail: eriavdo@hotmail.com

Orari i punës i Administratës së Bashkisë

E hënë E premte

08:00 16:00

Adresa: Lagja nr.1 Rr. 24 Tetori nr. 9, Tel & Fax +35581123815-22288

Email: bashkiadevoll@gmail.com

Kristina Bregu

Koordinatori I Konsultimit Publik

Specialiste në Qendrën e Shërbimeve One Stop Shop

e-mail: kristinabregu4@gmail.com

Kompetencat:

1. i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për tu njohur me informacionin publik, sipas këtij ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;

2. krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve brenda afatit të parashikuar në pikën 1, të nenit 8, të këtij ligji;

3. bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas mënyrës së parashikuar në këtë ligj;

4. regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;

5. dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;

6. verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të këtij ligji;

7. kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të këtij ligji, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.